Familjer som lever med autism

// Published 2015-11-10 by Anders

Att ha ett autistiskt barn i familjen kan ibland vara en ganska stor press. Hela tiden måste man kämpa för att barnet ska ha det bra, kunna lära sig nya saker och ha ett umgänge. Alla dessa saker är vanligtvis mer komplicerade för barn med autism och de behöver stöd.

Autism är ett syndrom som inkluderar många olika fasetter. Det är vanligt att autistiska barn är sena med att tala, eller inte talar överhuvud taget. Kommunikation är ett stadigt problem, de undviker gärna ögonkontakt och använder sig inte spontant av kroppsspråk och gester. Vanlig skolgång kan vara ett problem, men det går att komma till rätta med det. Med adekvat stöd och assistans kan både barnen med autism, samt deras familjer, klara av att leva ett gott liv.

Personlig  hjälp där den behövs

De flesta barn som har autism har även en utvecklingsstöring, det beräknas att detta gäller för runt 70%. Men i tillägg till de inlärningssvårigheter som detta medför så bidrar även autism till problem med att lära sig olika saker. Dessa barn kan ofta inte lära sig genom att imitera andra, vilket ju är ett vanligt sätt att lära sig. Ett annat problem är att använda den kunskap de har och tillämpa den på helt annorlunda situationer, eller även de som är liknande.

Därför är det mycket viktigt att barn med autism får hjälp och stöd i vardagen. TRF Assistans erbjuder personlig assistans till personer med autism runt om i Stockholm. Vilken hjälp man ger beror helt och hållet på vad barnet behöver, det är vad personlig hjälp innebär. Med respekt och uppskattning av individen, i detta fallet det autistiska barnet, så kommer personalen att göra allt de kan för att vara lyhörda för de behov som finns.

Autistiska barn och skolgång

De flesta barn med autism går i en särskola, men vissa klara av en helt vanlig klass. Om de får en viss assistans. För många så underlättar det livet att kunna gå i en skola som ligger i området, där också de andra barnen bor runt omkring. Vartefter som barnet växer måste man planera övergången till vuxenlivet på ett helt annat sätt än för så kallade normala barn. Allt detta är möjligt men det tar tid och stora insatser. Familjemedlemmarna gör allt de kan för att hjälpa det autistiska barnet, men det behövs extra stöd och assistans. Läs mer om stöd till föräldrar med autistiska barn på länken http://www.trfassistans.se/personlig-assistans/autism/stod-till-foraldrar/.

Det är mycket viktigt med en väl strukturerad vardag för autistiska barn. De fungerar inte alls bra när det är förändringar eller nya personer runt omkring dem. Detta är en anledning till varför många väljer att låta dem gå i särskola. Personalen är väl utbildad och vet hur man handskas med potentiellt svåra situationer. När man kombinerar denna del med väl vald assistans så kommer både barnet och dess familj att må bra och vara bättre rustade att handskas med de upp- och nedgångar som alltid är närvarande. 

Att leva med autism

Med hjälp av den assistansersättning som finns tillgänglig, och genom att välja rätt personal för att möta barnets behov kommer det autistiska barnet kunna utvecklas i sin egen takt och inom dess egna förmågor. Beroende på hur grav funktionshindret är så kan de klara av sin skolgång och utvecklas till väl fungerande vuxna. Detta är något som alla har rätt till, men som kan vara omöjligt utan assistans i vissa situationer.

Med rätt assistans kommer barnet att bli respekterat för sin egen personlighet. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men det är inte alltid fallet i det praktiska livet. När man har ett funktionshinder som inte alltid syns utanpå kroppen så kan det vara svårt för de människor man möter att greppa problemet. Genom att jobba med barnet och hjälpa det lära sig och utvecklas så kommer dessa stödpersoner att hjälpa till så de kan ha ett värdigt liv. Det är aldrig för tidigt att bemötas med respekt, även små barn har behov av detta. När ett barn har autism så påverkas hela familjen, man lär sig mycket på kort tid. Med hjälp och stöd kommer livet att bli enklare för alla, både föräldrar och syskon. Men framför allt så kommer barnet att kunna växa upp på ett värdigt sätt.

Okategoriserade